Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. De Hondenschool Kathia Permentier, met vestiging te 9420 Erpe-Mere, Hoogstraat 15 en met ondernemingsnummer 0828.673.473 biedt aan haar klanten losse sessies en volledige trajecten op het gebied van hondencoaching aan. De algemene voorwaarden worden voorafgaandelijk ter kennis gebracht
  aan de klant en zijn van toepassing op alle aanmeldingen bij coach Permentier. Door het maken van een afspraak bij coach Permentier bevestigt de klant zijn akkoord met de algemene voorwaarden.
 2. De door coach Permentier gepubliceerde teksten, cursusmateriaal en afbeeldingen zijn en blijven eigendom van coach Permentier. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, te verspreiden of anderzijds te gebruiken, zonder uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van coach Permentier.
 3. Het dier, waarvoor de afspraak is gemaakt, is altijd welkom. Andere dieren zijn enkel welkom in samenspraak met de coach Permentier.
 4. Coach Permentier respecteert de wetten op het dierenwelzijn zodat bij eventuele inbreuken op deze wetten zij het niet zal nalaten om klacht in te dienen bij de verantwoordelijke overheidsinstanties. Bij honden zijn alle inentingen, volgens het advies van de dierenarts, verplicht.
 5. De klant dient voor de sessies / trajecten hondencoaching waaraan deelgenomen wordt, te beschikken over een familiale verzekering. Hulpmiddelen die de klant zou wensen aan te wenden bij de sessies / trajecten dienen in overeenstemming te zijn met de visie van de coach.

Artikel 2. Inschrijvingen en betalingen

 1. Coach Permentier zal de klant voorafgaandelijk mondeling of schriftelijk de correcte informatie verschaffen m.b.t. de aangeboden sessies en trajecten zoals de inhoud en de prijzen ervan.
 2. Inschrijving:
  De tot stand gekomen overeenkomst wordt door coach Permentier bevestigd per e-mail. De inschrijving van de klant (mondeling of schriftelijk per e-mail) is bindend en behoeft geen handtekening. Als consument kan de klant zich beroepen op een herroepingstermijn van 14 dagen, doch enkel indien de overeenkomst op afstand is tot stand gekomen. Voormelde termijn wordt gerekend vanaf de datum van inschrijving. Indien de afspraak binnen die termijn van 14 dagen zal plaatsvinden vervalt dit herroepingsrecht.
 3. Betaling van sessies en trajecten:
  De klant die zich ingeschreven heeft voor een losse sessie / consult is gehouden deze contant te betalen bij aanvang of afloop van de sessie / consult (in cash of via betalingsapp Payconiq-Bancontact). De klant die zich ingeschreven heeft voor een volledig traject is gehouden tot betaling van de overeengekomen prijs voor deze diensten. De klant zal daartoe facturen ontvangen. Bij aanvang van het traject zal een factuur opgemaakt worden en gebeurlijk (deel)facturen gespreid over de looptijd van een traject. Bij vroegtijdige beëindiging door de klant van een traject is coach Permentier niet gehouden tot restitutie van reeds betaalde geldsommen.
 4. Wanbetaling:
  De facturen zijn betaalbaar uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betaling zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, op de verschuldigde bedragen een interest berekend worden. De interest van 8 % per jaar wordt berekend naargelang het aantal dagen van wanbetaling. Ook worden de verschuldigde, niet betaalde bedragen op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag. In het geval van een toerekenbare contractuele tekortkoming in hoofde van coach Permentier, kan de klant hoogstens aanspraak maken op een gelijkwaardige schadevergoeding. Elke klacht met betrekking tot de factuur moet binnen de acht kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur worden bekendgemaakt bij aangetekend schrijven. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van acht kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. Coach Permentier is niet aansprakelijk voor het wel of niet slagen van een sessie of traject.
 2. Coach Permentier is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen in en rond de plaatsen waar de coachingactiviteiten wordt gegeven (bij de klant thuis, op de openbare locatie waar is afgesproken of enige andere plaats). De coaching wordt in principe op individuele basis gegeven (met uitzondering van de wandelingen die coach Permentier begeleidt met een beperkt aantal deelnemers op openbare locaties). Coach Permentier wijst de klant er op dat vreemde honden in contact brengen met elkaar steeds op eigen risico van de klant gebeurt; coach Permentier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke incidenten ten gevolge daarvan.
 3. Coach Permentier is niet aansprakelijk voor geleden schade aan de klant en/of het dier, in welke vorm dan ook. Zij is evenmin aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een sessie of traject.
 4. De klant/eigenaar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag en voor de medische toestand van zijn dier, conform de wet.

Artikel 4. Annulering of ontbinding van de overeenkomst

 1. Annulering door de klant van een sessie of een traject:
  Annuleringen worden enkel aanvaard per mail. Enkel indien de annulering betrekking heeft op een overeenkomst op afstand afgesloten door een consument en plaatsvindt binnen de 14 dagen van het herroepingsrecht is deze kosteloos. Indien de sessie of het traject aanvangt binnen die termijn van 14 dagen zal plaatsvinden vervalt dit herroepingsrecht. In al de andere gevallen van annulering door de klant zal er wel een annulatiekost aangerekend worden.
  Indien de annulering plaatsvindt tot en met 24 uur vóór de aanvang van de sessie of het traject dan zal er een annulatiekost van 30% van het oorspronkelijk inschrijvingsgeld aangerekend worden aan de klant. Indien de annulering plaatsvindt minder dan 24 uur vóór de aanvang van de sessie of het traject dan wordt er een annulatiekost van 100% van het inschrijvingsgeld aangerekend.
 2. Annulering of wijziging door coach Permentier:
  Coach Permentier behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een sessie of traject te laten doorgaan op een ander tijdstip dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk via email op de hoogte gesteld. Bij verplaatsing of wijziging heeft de klant de mogelijkheid om op de voorgestelde wijziging in te gaan of niet. Indien door de klant niet wordt gereageerd op de voorgestelde wijziging wordt hij geacht automatisch akkoord te gaan met de wijziging. Indien de klant niet akkoord gaat met de wijziging en dit tijdig heeft gemeld, kan hij kiezen om de sessie of het traject op een ander aangeboden tijdstip te volgen. Indien de klant niet akkoord gaat met de wijziging en later toch nog annuleert, is hij alsnog gebonden aan de hiervoor vermelde annulatiekosten.
 3. Ontbinding van de overeenkomst na wanprestatie:
  In het geval van ontbinding van de overeenkomst te wijten aan een contractuele wanprestatie van de klant, dan is hij gehouden om coach Permentier schadeloos te stellen door betaling van een forfaitaire schadevergoeding te ad. 30 % van de niet nagekomen bestelling. Indien het geval van ontbinding van de overeenkomst te wijten aan een toerekenbare wanprestatie van coach Permentier, dan zal de klant hoogstens een gelijkwaardige schadevergoeding kunnen vorderen inzoverre hij werkelijk schade heeft

Artikel 5. Verwerking van persoonsgegevens

 1. 1. Coach Permentier verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die van de klant ontvangen worden met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van
  wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.
 2. Coach Permentier zal deze persoonsgegevens enkel doorgeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.
 3. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan coach Permentier bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.
 4. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

Artikel 6 : Toepasselijk recht

 • De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Artikel 7 : Geschillen

 • Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn de rechtbanken van de zetel van coach Permentier bevoegd. Indien de klant een “consument” is in de zin van het artikel 1, 2° van het wetboek van economisch recht, zal deze zich voor het aanhangig maken van een geschil kunnen wenden tot de rechtbanken van zijn woonplaats.